Nourished Nederland B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers op haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te verwerken. We zullen deze informatie alleen anders gebruiken met jouw toestemming. Nourished zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die rechtstreeks zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.

Nourished Nederland B.V. gebruikt de verzamelde gegevens om de volgende diensten aan klanten te leveren:

1. Wanneer je een bestelling plaatst, hebben wij je naam, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je op de hoogte te houden van het verloop.

2. Om het winkelen bij nourished.nl zo aangenaam mogelijk te maken, na het krijgen van toestemming van jou, slaan wij je persoonlijke gegevens en data met betrekking tot je bestelling op. Hierdoor kunnen wij de website speciaal voor jou personaliseren.

3. Wij gebruiken je e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling op de website, nieuwe producten, evenementen, speciale aanbiedingen en acties. Indien je deze informatie niet wilt ontvangen, kunt je dit aangeven op onze website. 

4. Wanneer je een bestelling plaatst bij nourished.nl, worden je gegevens opgeslagen op Shopify's Secure Server. Je kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, zodat je je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, verzend- en betaalgegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een volgende bestelling. Voor meer info lees Shopify’s Privacy Policy

5. Wij werken met externe partners die ons helpen om van Nourished een website te maken met een gebruiksvriendelijke ervaring. Deze partners en hun privacybeleid vindt je hieronder:

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser op je computer worden opgeslagen. Nourished.nl gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie over persoonlijke identificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij Nourished.nl geen cookies ontvangt, maar je toegang tot bepaalde pagina's binnen de site kan beperkt zijn.

 

Algemene voorwaarden voor de levering van producten door Nourished Nederland B.V.:

Artikel 1 – Definities

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

NOURISHED NEDERLAND B.V.

Burgemeester Loeffplein 70E, 5211RX, 's-Hertogenbosch

Nederland

Email: hello@nourished.nl;

Commercial Register no.: 68561199

VAT identification no.: NL857498733B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aan consument worden aangegeven dat deze algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– de prijs inclusief belastingen;

– de eventuele kosten van aflevering;

– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij de producten aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de manier waarop de consument met klachten bij de ondernemer terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien consument in de nakoming van enige bepaling uit de overeenkomst tekortschiet.

Artikel 11 – Betaling

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen zeven dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. Alle door ondernemer geleverde zaken blijven haar eigendom tot aan het moment dat consument aan alle betalingsverplichtingen richting ondernemer heeft voldaan.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1. Indien ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

2. Indien ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is iedere aansprakelijkheid (steeds) beperkt tot het factuurbedrag (exclusief BTW), en slechts tot het bedrag dat alsdan door de betreffende verzekeraar van ondernemer uitgekeerd wordt. Ondernemer zend consument desgewenst en op eerste verzoek een kopie van de polisvoorwaarden toe.

3. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de schade ontstaan door het product en de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade.

4. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, winstderving, (directe of indirecte) schade aan personen en/of zaken, hoe ook genaamd, welke het gevolg is van oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik van het door ondernemer geleverde product.

5. Consument vrijwaart ondernemer tegen alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van deze overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ondernemer toerekenbaar is.

Artikel 14 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan uit deze (of daaruit voortvloeiende nadere) overeenkomst(en) zullen bij uitsluiting aanhangig gemaakt (kunnen) worden bij de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

SMS Bump 

TCPA conformiteit: 

Tekstmarkeringen & meldingen: 

Door je telefoonnummer in te voeren bij het afrekenen en een aankoop te initialiseren, en daarmee je te abonneren via ons abonnementsformulier, ga je ermee akkoord dat we je sms-meldingen (voor je bestelling, inclusief herinneringen van verlate winkelwagen) en sms-marketingaanbiedingen kunnen sturen. Sms-marketingberichten zullen niet meer dan 30x per maand verstuurd worden. Je erkent dat toestemming geen voorwaarde is voor enige aankoop.

Als je jezelf wilt afmelden voor het ontvangen van sms-marketingberichten en -meldingen, antwoord dan met STOP op elk mobiel bericht dat van ons is verzonden of gebruik de afmeldlink die we je in een van onze berichten hebben meegestuurd. Je begrijpt en stemt ermee in dat alternatieve methoden om je af te melden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet worden beschouwd als een redelijke manier om je af te melden. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn.

Voor vragen kunt je HELP sms'en naar het nummer waarvan je de berichten hebt ontvangen. Ook voor meer informatie kunt je contact met ons opnemen. Als jij je wilt afmelden, volg dan de bovenstaande procedures.

Naleving van de AVG: 

Algemene voorwaarden voor tekstmarketing:
We gebruiken een sms-platform, waarop de volgende algemene voorwaarden van toepassing zijn. Door je aan te melden voor onze smsmarketing en meldingen, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Door je telefoonnummer in te voeren bij het afrekenen en een aankoop te initialiseren, en daarmee je te abonneren via ons abonnementsformulier, ga je ermee akkoord dat we je sms-meldingen (voor je bestelling, inclusief herinneringen van verlate winkelwagen) en sms-marketingaanbiedingen kunnen sturen. Sms-marketingberichten zullen niet meer dan 30x per maand verstuurd worden. Je erkent dat toestemming geen voorwaarde is voor enige aankoop.


Je telefoonnummer, naam en aankoopinformatie worden gedeeld met ons sms-platform "SMSBump Inc, een bedrijf uit de Europese Unie met een kantoor in Sofia, Bulgarije, EU. Deze gegevens worden gebruikt om je gerichte marketingberichten en meldingen te sturen. Tijdens het verzenden van de sms-berichten, wordt je telefoonnummer doorgegeven aan een sms-operator om de bezorging uit te voeren.

Als je jezelf wilt afmelden voor het ontvangen van sms-marketingberichten en -meldingen, antwoord dan met STOP op elk mobiel bericht dat van ons is verzonden of gebruik de afmeldlink die we in een van onze berichten hebben meegestuurd. Je begrijpt en stemt ermee in dat alternatieve methoden om je af te melden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet worden beschouwd als een redelijke manier om je af te melden. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn.

Stuur voor vragen een sms met "HELP" naar het nummer waarvan je de berichten hebt ontvangen. Ook voor meer informatie kunt je contact met ons opnemen. Als je jezelf wilt afmelden, volg dan de bovenstaande procedures.